Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Banery

Portal e-PUAP, www.epuap.gov.pl/wps/portal/ 

Informacja o programie Aktywny Samorząd

Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Krotoszynie

Informacja o realizowanym projekcie Razem z Tobą będę Sobą

www.mpips.gov.pl

www.pfron.org.pl

www.ngo.pl

www.rops.poznan.pl

www.powiat-krotoszyn.pl

Gmina Krotoszyn - www.krotoszyn.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl 

Superregion Kaliski OWES - www.owes.jadwiga.org/kalisz, otwierane w nowym oknie

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, otwierane w nowym oknie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o przetargu nieograniczonym pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym nad polskim morzem dla 30 osób niepełnosprawnych wraz z 8 opiekunami w ramach projektu Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

 
Numer ogłoszenia: 103873 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102735 - 2013 data 06.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Młyńska 2D/1, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 722 88 91, 722 88 92, fax. 0-62 722 88 91.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym nad polskim morzem dla 30 osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczna, ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowegio, z chorobami układu pokarmowego) wraz z 8 opiekunami, w ramach projektu Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zapewnienie ośrodka rehabilitacyjnego położonego w odległości nie dalszej niż 500 m od linii brzegowej polskiego morza, Zakwaterowanie wszystkich uczestników w domkach campingowych (2-3osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, WC), wyposażenie minimalne: TV, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówka, 3 posiłki dziennie (z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń) w stołówce na terenie ośrodka, 2 zabiegów dziennie dla każdego niepełnosprawnego beneficjenta uczestniczącego w turnusie wg zaleceń lekarza, Całodobowa opieka medyczna - stała opieka lekarska i pielęgniarska oraz ratownicy na basenie ośrodka, Teren ośrodka powinien być chroniony, ogrodzony, bezpieczny, Nieodpłatne i nielimitowane korzystanie z bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej ośrodka np. z basenu, infrastruktury sportowej jak np.: z kortu tenisowego, boiska sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego, siłowni - sali fitness. Bogata oferta zajęć integracyjno - rozrywkowych (ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki integracyjne, animacje tematyczne itp. wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprez).
• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym nad polskim morzem dla 30 osób niepełnosprawnych wraz z 8 opiekunami, w ramach projektu Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zapewnienie ośrodka rehabilitacyjnego położonego w odległości nie dalszej niż 700 m od linii brzegowej polskiego morza, Zakwaterowanie wszystkich uczestników w domkach campingowych (2-3osobowych) posiadających łazienkę z prysznicem, wyposażenie minimalne: TV, czajnik bezprzewodowy, lodówka, 3 posiłki dziennie (z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń) w stołówce na terenie ośrodka, 2 zabiegi dziennie dla każdego niepełnosprawnego beneficjenta uczestniczącego w turnusie wg zaleceń lekarza, Całodobowa opieka medyczna - stała opieka lekarska i pielęgniarska, Na terenie ośrodka lub w odległości nie większej niż 1 km od ośrodka powinien znajdować się basen (w przypadku basenu położonego poza ośrodkiem należy pokryć koszt biletów wstępu i ewentualnego dojazdu). Nad bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu na basenie powinien czuwać ratownik, Nieodpłatne i nielimitowane korzystanie z bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej ośrodka np. boiska sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowego, basenu (jeśli znajduje się na terenie ośrodka), Bogata oferta zajęć integracyjno - rozrywkowych (ogniska, grillowanie, zabawy taneczne). Teren ośrodka powinien być chroniony, ogrodzony, bezpieczny.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na zmianie załącznika nr 3 do SIWZ.
Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - zmieniony
Designed by hosting video and ketch - 2011