Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski jako koordynator realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar złożył sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ww. programów w 2014 roku podczas sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 27.03.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w 2014 roku