Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymało dotacje w wysokości 67 503,00 zł na realizację projektów z konkursów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na projekt "Globalny problem, lokalne rozwiązania" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pozyskano 31 000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano m. in. rozszerzenie oferty pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów, działania terapeutyczne, profilaktyczne oraz edukacyjno-szkoleniowe.

Natomiast na projekt "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", który jest realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 36 503,00 zł. Dzięki dotacji możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.