Ogłoszenie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

o otwartym naborze partnera

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu pozakonkursowego w obszarze usług społecznych pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 7.2.1. Liderem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, partnerami będą ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Lider wraz z partnerami opracuje: 

1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności o Szczegółowy opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz inne obowiązujące dokumenty.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu.

3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu.

 

W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą.

2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich, przy czym usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych.

3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkalnictwa wspomaganego.

 

Warunki uczestnictwa w naborze:

- oferty składać mogą wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej działające w obszarze włączenia społecznego, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu krotoszyńskiego,

- podmioty deklarujące gotowość do współpracy z PCPR w celu opracowania ogólnej koncepcji projektu,

- podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,

- podmioty nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa,

- podmioty posiadające wystarczające doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie wsparcia instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej,

- podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

 

Warunki i termin realizacji:

1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.

2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej, opracowanej wspólnie przez partnerów.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Termin i miejsce składani ofert: 

Od 5 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. do godz. 10:00;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1 (uwaga: decyduje data wpływu do PCPR).

 

Otwarcie ofert o rozstrzygnięcie nastąpi dnia 26.02.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie PCPR w Krotoszynie.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

 

Wyniki konkursu:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, www.pcpr.krotoszyn.pl

 

Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie  partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Piotrowski

tel. 62 722-88-91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Formularz oceny ofert.