Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 05.02.2016 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnerów:

  1. Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99 A-B 61-563 Poznań, Oddział Rejonowy w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a  63-700 Krotoszyn.
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn.

Wybór Partnerów odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami). Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                 w Krotoszynie

                                                                                                                 (-) Andrzej Piotrowski