10.02.2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie.

Cele statutowe stowarzyszenia to:

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach organizowanych przez stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie zapraszamy na dyżury członków stowarzyszenia w piątki w godz. 9.30 - 10.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej w Krotoszynie (ul. Benicka 9, Krotoszyn).

Informacje o bieżących wydarzeniach i projektach realizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie znajdują się w zakładce "Aktualności".