Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w roku 2010 zmniejszone środki finansowe na zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosrprawnych.W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważne), które nie były nigdy na turnusie.

Prosimy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych aby składały wnioski na bieżąco, w miarę posiadania faktur.