Program PFRON - "Powódź 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku". W związku z powodzią na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2010 roku informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program p.n. "POWÓDŹ 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku".


Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku powodzi osób niepełnosprawnych będzie udzielana ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości do 2.000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy udzielanej w ramach programu oraz wzór wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce "Programy i zadania PFRON". W powyższej sprawie można kontaktować się pod nr telefonu: 61 6664610.