21 października już po raz trzeci obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji, w tym roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Celem tych obchodów jest promowanie działań służących pokojowemu rozwiązywania konfliktów. Mimo, że mediacja jest wpisana w polski system prawny, jako pozasądowy sposób załatwiania konfliktów i sporów, to wiedza na temat mediacji wśród społeczeństwa jest niestety znikoma. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie prowadzi mediacje, zapraszamy osoby zainteresowane tą formą pomocy.


Co to jest mediacja?
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstałe napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - wypracowane porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i w każdej chwili w trakcie mediacji można się z niej wycofać.


Zasady mediacji:

  • Dobrowolność - strony powinny dobrowolnie i świadomie wyrazić zgodę na przystąpienie do mediacji osoby mediatora oraz cel mediacji.
  • Poufność - przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.
  • Bezstronność mediatora - mediator nie powinien być związany z żadną ze stron, ani też opowiadać się po którejś z nich lub jej sprzyjać.
  • Neutralność mediatora - Mediator pomaga stronom w znalezieniu ich własnych rozwiązań, odpowiednich do ich sytuacji i warunków życiowych.

Dlaczego warto zwrócić się o mediację?
Mediacja jest skuteczna, a ugody zawarte w jej trakcie odpowiadają przekonaniom stron, ich potrzebom i poczuciu sprawiedliwości. Ugody zawarte w mediacji są trwałe, ponieważ strony respektują samodzielnie wypracowane postanowienia. Pozwala stronom na samodzielność we własnych sprawach, dając satysfakcję z własnych uzgodnień. Sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między stronami. Osiągnięcie ugody następuje szybciej i jest tańsze niż prowadzenie postępowania. Nawet, gdy strony nie osiągną ugody udział w mediacji sprzyja złagodzeniu sporu. Mediacja prowadzi do usprawnienia funkcjonowania i zmniejsza koszty działania wymiaru sprawiedliwości.