Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego 25.05.2015 roku przystąpił do realizacji Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku Uchwałą Nr 4705/2014. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

 

Komu przysługuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Adresatami Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny wielodzietne (rodziny 3+).

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie: http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Karty wydawane są bezterminowo.

 

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, pokój nr 17.

Formularz wniosku dostępnym jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (pokój nr 17) lub na stronie internetowej (poniżej).

Osoba do kontaktu: Edyta Kmiecik, pokój nr 17, tel. 62 722-88-91/92, 62 505-82-13/14.

 

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny