Osoby niepełnosprawne

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany jest w siedmiu obszarach:

- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D – likwidację barier transportowych,

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

- obszar F – utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 3 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pokój nr 3. Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak (tel. 62 722-88-91).

 

Wytyczne do programu (PDF, 166 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar B (PDF, 210 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar B (PDF, 303 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar C (PDF, 305 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar C (PDF, 339 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar D (PDF, 207 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar D (PDF, 347 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar E (PDF, 293 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar E (PDF, 125 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

    - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

    - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

   - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

    - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

   - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Krotoszynie: Danuta Grześkowiak, Edyta Kmiecik oraz Paweł Augustyniak pod nr tel. (62) 722-88-91(92).

Wnioski można pobrać ze strony http://www.pcpr.krotoszyn.pl (poniżej) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, pokój nr 3.

Wnioski będziemy przyjmować w ramach:

-  Modułu II od dnia 12 marca do 30 marca 2018 r. i od 20 września do 10 października 2018 r.,

-  Modułu I od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (PDF, 364 KB, otwieranie w nowym oknie).

 

Wnioski do pobrania:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wniosek - pobierz (PDF, 564 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o wysokości dochodu - pobierz (PDF, 264 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz (PDF, 200 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o ilości semestrów - pobierz (PDF, 384 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON na ten sam cel - pobierz (PDF, 108 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz (PDF, 204 KB, otwieranie w nowym oknie)

Zaświadczenie z uczelni - pobierz (PDF, 184 KB, otwieranie w nowym oknie)

Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz (PDF, 396 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

 

Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej

Wnioski do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier architektonicznych i technicznych (PDF, 231 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier w komunikowaniu się (PDF, 231 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF, 235 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - turnus rehabilitacyjny (PDF, 356 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (PDF, 224 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

Wnioski do pobrania dla stowarzyszeń:

Wniosek o dofinansowanie - sport, kultura, turystyka i rekreacja (PDF, 62,9 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla stowarzyszeń (PDF, 110 KB, otwieranie w nowym oknie)