Osoby niepełnosprawne

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany jest w siedmiu obszarach:

- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D – likwidację barier transportowych,

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

- obszar F – utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 3 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pokój nr 3. Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak (tel. 62 722-88-91).

 

Wytyczne do programu (PDF, 166 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar B (PDF, 210 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar B (PDF, 303 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar C (PDF, 305 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar C (PDF, 339 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar D (PDF, 207 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar D (PDF, 347 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar E (PDF, 293 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar E (PDF, 125 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

Aktywny Samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE INFORMUJE 
O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,


OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   4. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.


ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Powiat Krotoszyński.

miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

MODUŁ I :

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny – co najmniej 15%,
 • okres karencji - 3 lata.

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.300 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) – 3.500 zł, pozostałe koszty - 800 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny – co najmniej 25%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) – 3.500 zł, koszty usług tłumacza migowego – 500 zł, pozostałe koszty - 800 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • udział własny – co najmniej 25%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.


Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • udział własny – co najmniej 15%,
 • okres karencji - 3 lata.

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej – 24. 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15. 000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9. 000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5. 000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • udział własny – co najmniej 10 %,
 • okres karencji - 5 lat.

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4. 000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł dla pozostałych adresatów obszaru – 2. 000 zł,
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • pomoc udzielana w obszarze B,
 • okres karencji - 5 lat,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 6.000 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • udział własny – co najmniej 30 %,
 • okres karencji - 5 lat.

Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.500 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • udział własny – co najmniej 10 %,
 • okres karencji - 5 lat.

Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • okres karencji - ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.


Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 3.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości przy amputacji w zakresie:
  - ręki - 9.000 zł, 
  - przedramienia - 20.000 zł, 
  - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, 
  - na poziomie podudzia - 14.000 zł, 
  - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł, 
  - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł
  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • udział własny – co najmniej 10%,
 • okres karencji - 3 lata.

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • udział własny – co najmniej 10%,
 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera i napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
 • udział własny – co najmniej 35 %,
 • okres karencji - 3 lat.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
 • udział własny – co najmniej 15%,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

 

MODUŁ II :

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • po otrzymaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili/nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku).

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki; 
200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawcaktórego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65%

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2019”:

Termin

Opis

01.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach

 Modułu I programu

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach 

Modułu I programu

10.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2018/2019

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl) 2018/2019

01.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

 

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

można także uzyskać

w PCPR Krotoszyn, ul. Floriańska 10, tel. 62 722-88-91 w. 35 i 36

 

Wnioski do pobrania:

Moduł I

Pilotażowy Program "AKTYWNY SAMORZĄD" rok 2019

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

WNIOSEK Moduł II 2019 o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Oświadczenie o nieubieganiu się

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o ilości semestrów

Oświadczenie o dochodzie

 

Zadanie A1- oprzyrządowanie samochodu - stopień znaczny i umiarkowany, dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie A1- zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu - narząd ruchu

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie - Zadanie A1

 

Zadanie A2 - prawo jazdy, stopień znaczny i umiarkowany - narząd ruchu

Zadanie A2- prawo jazdy - narząd ruchu

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

 

Zadanie A3 - prawo jazdy, stopień znaczny i umiarkowany , narząd słuchu

Zadanie A3 - prawo jazdy - narząd słuchu

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

 

Zadnie A4 - oprzyrządowanie do samochodu ,stopień znaczny lub umiarkowany,narząd słuchu

Zadanie A4 - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu - narząd słuchu

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie A 4, B4

 

Zadnie B1 - zakup sprzętu elektronicznego, stopień znaczny, narząd ruchu(obie kończyny górne) , narząd wzroku

Zadanie B1- zakup sprzętu elektronicznego i jego elementów- stopień znaczny, narząd ruchu i wzroku

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie B 1 i B 2- narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 - narząd ruchu

 

Zadnie B2 - Szkolenie w zakresie nabytego sprzętu

Zadanie B2 - szkolenie w zakresie nabytego sprzętu elektronicznego

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie B1 i B2 - narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 narząd ruchu

 

Zadnie B3 - zakup sprzętu elektronicznego - stopień umiarkowany, narząd wzroku

Zadanie B3 - zakup sprzętu elektronicznego - stopień umiarkowany, narząd wzroku

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie B3

 

Zadnie B4- zakup sprzętu elektronicznego, stopień znaczny i umiarkowany, narząd słuchu i mowy

Zadanie B4 - zakup sprzętu elektronicznego - stopień znaczny i umiarkowany, narząd słuchu

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie A4, B4

 

Zadnie B5- sprawność techniczna posiadanego sprzętu, stopień znaczny

Zadanie B5 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego - stopień znaczny

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

 

Zadnie C1 - zakup wózka o napędzie elektrycznym, stopień znaczny

Zadanie C1 - zakup wózka elektrycznego - stopień znaczny

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie C1

 

Zadanie C2 - utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, stopień znaczny

Zadanie C2 - utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka o napędzie elektrycznym - stopień znaczny

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

 

zadanie C3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie C3 - zakup protezy kończyny, w której zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie - C3 i C4

 

Zadanie C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny

Zadanie C4 - utrzymanie sprawności protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie lekarskie - C3 i C4

 

Zadanie C5 - zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, stopień znaczny, narząd ruchu

Zadanie C5 zakup skutera elektrycznego

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

Zaświadczenie C5

 

Zadnie D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną

Zadanie D - utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie o dochodzie 2019

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2019

Oświadczenie o nieubieganiu się 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2019

 

Wniosek osoba małoletnia/podopieczna

AS - Wniosek osoba małoletnia lub podopieczna

Zadanie A1 - wkładka

Zadanie B1 - wkładka

Zadanie B2 - wkładka

Zadanie B4 - wkładka

Zadanie B5 - wkładka

Zadanie C2- wkładka

Zadanie C5 - wkładka

Zaświadczenie B 1 i B 2- narząd wzroku

Zaświadczenie C5

Zaświadczenie lekarskie A4, B4

Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 -narząd ruchu

Zaświadczenie lekarskie C1

Zaświadczenie lekarskie - Zadanie A1

 

Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej

Wnioski do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier architektonicznych i technicznych

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie - turnus rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 

Wnioski do pobrania dla stowarzyszeń:

Wniosek o dofinansowanie - sport, kultura, turystyka i rekreacja (PDF, 62,9 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla stowarzyszeń (PDF, 110 KB, otwieranie w nowym oknie)