Kompleksowa pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie jest jedną z sytuacji kryzysowych. Najczęściej do Ośrodka zgłaszają się kobiety dotknięte przemocą i ich dzieci, rzadziej po pomoc przychodzą mężczyźni.

Uważamy, że zmiany w zewnętrznej sytuacji życiowej, takie jak: rozwód, oddzielne zamieszkanie, ukaranie sprawcy, są niewystarczające, aby uwolnić się od lęku, mieć poczucie wpływu na swoje życie, poczucie godności i szacunku do siebie.

Zmianom zewnętrznym musi towarzyszyć praca nad zmianami wewnętrznymi, czyli budowanie na nowo obrazu własnej osoby. Jeżeli nie nastąpi przemiana wewnętrzna, kobieta mimo uzyskania zewnętrznej niezależności nadal pozostaje zależna psychicznie od sprawcy.

Celem interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy jest zapewnienie bezpieczeństwa. W celu zmniejszenia cierpienia ważne jest obniżenie lęku i napięcia, co ma miejsce w trakcie pracy terapeutycznej. Czasami konieczne jest udzielenie schronienia; niekiedy wystarczy nawiązanie kontaktu i wspólne opracowanie planu, co dana osoba ma zrobić, jeżeli atak agresji się powtórzy. Odzyskanie równowagi emocjonalnej jest konieczne, żeby można było opracować dalszy plan działania, podjąć przemyślane decyzje prowadzące do sensownych rozwiązań zabezpieczających ofiarę przemocy i jej dzieci. Interweniując dowiadujemy się, czy osoba zagrożona przemocą ma w swoim otoczeniu bliskich, którzy mogą być dla niej wsparciem. Badamy dotychczasowe sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Staramy się identyfikować ukryte tendencje mające na celu chęć odwetu czy ukarania partnera za doznane krzywdy.

Interweniując dążymy do wzmocnienia poczucia wartości ofiary poprzez uświadamianie jej praw i podkreślanie mocnych stron oraz uświadomienie jej, jaką wartością jest dla swoich bliskich.

Pomoc psychologiczna nie spełnia wszystkich ważnych potrzeb ofiar przemocy. Często niezbędne jest udzielenie schronienia, zapewnienie środków do życia, towarzyszenie w różnych etapach spraw sądowych, pomoc w sformułowaniu pism do różnych urzędów, konsultacje medyczne i prawne. Ważne jest więc poszerzanie istniejącej sieci osób i instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej. Kobiety, które doświadczyły przemocy, potrzebują ciągłego, indywidualnego wspierającego kontaktu z terapeutą, który rozumie ich sytuacje i sugeruje kolejne działania.