Cele projektu                                                                    

Cel główny

Zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich form rehabilitacji i rozwoju.


Cele szczegółowe

 1. Budowanie systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
 2. Pokonywanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej.
 3. Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia.

Uczestnicy projektu

Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które pozostają poza nawiasem życia społecznego i zawodowego. W projekcie wezmą udział głównie osoby w wieku 18-50, które korzystają z pomocy społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Projektem zostaną również objęte rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi. Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 25 osób, które zostaną wybrane na podstawie badań psychiatrycznych, psychologicznych i wywiadu środowiskowego. Projektem zostaną objęte również rodziny tych osób.

Zakres działań

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona przez psychologa i pracownika socjalnego.
 2. Trening zastępowania agresji.
 3. Trening autoprezentacji, pisanie CV, zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy-zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego.
 4. Turnus rehabilitacyjny.
 5. Warsztaty plastyczno-ceramiczne.
 6. Warsztaty poszukiwania pracy prowadzone przez radcę prawnego, psychologa i pedagoga.


Dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przewidziano pomoc w formie grupy wsparcia.

Zakłada się, że podejmowanie działania aktywizującego poprzez szkolenia, warsztaty twórcze, treningi, działania edukacyjne skierowane do klientów, ich rodzin i środowiska lokalnego będą skuteczną forma wsparcia i przyczynią się do tworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem, umożliwią lepszy dostęp do dóbr i usług rynku pracy.

Wskaźnikiem rezultatu będzie wyposażenie 25 osób w wiedzę i umiejętności pozwalające na zmianę postaw dotychczas utrudniających aktywne funkcjonowanie w sferze społecznej i zawodowej, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej i zawodowej.

Poza tym grupa 25 osób z otoczenia klientów zostanie objęta wsparciem psychologicznym, doradztwem socjalnym, prawnym co poprawi funkcjonowanie całego środowiska rodzinnego, przyczyni się do zmiany postaw członków rodziny z postaw utrwalających nieprzystosowanie i izolację na postawy mające charakter wspierający beneficjentów ostatecznych.

Rezultaty

Rezultaty twarde

 1. Wydanie 25 osobom certyfikatów uczestnictwa w projekcie.
 2. Wydanie 25 osobom certyfikatów zakończenia każdego z warsztatów.
 3. Wydanie 25 opinii na podstawie badań psychologicznych i psychiatrycznych.


Rezultaty miękkie

 1. Umiejętności praktyczne:
  1. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 2. Zdolności motywacyjne:
  1. Podniesienie poziomu samooceny beneficjentów ostatecznych i otoczenia.

  2. Podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych.

 3. Osobiste predyspozycje:
  1. Odkrycie przez uczestników projektu wcześniej nieuświadomionych zdolności.

  2. Poprawa wizerunku, autoprezentacji.

  3. Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób konstruktywny.

  4. Przełamanie własnych barier, lęków ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

 4. Społeczne efekty:
  1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i integracji społecznej.

  2. Zmiana wizerunku osoby chorej psychicznie w społeczności lokalnej.

  3. Zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych w rodzinach beneficjentów i w środowisku lokalnym.