Projekt systemowy - 2011

                                                                                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w 2011 r. przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Razem z Tobą będę Sobą” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do:

  1. osób  niepełnosprawnych
  2. nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,  zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
  3. w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  4. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w tym świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  5. zamieszkałych na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych rodzin zastępczych.

                                                                                                                                                     

Projekt obejmie wsparciem 44 osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W grupie spełniającej powyższe warunki będzie: 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 z niepełnosprawnością orzeczoną ze względu na chorobę psychiczną oraz 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.