Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w 2011 r. przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Razem z Tobą będę Sobą” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do:

  1. osób  niepełnosprawnych
  2. nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,  zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
  3. w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  4. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w tym świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  5. zamieszkałych na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do uczestnictwa w projekcie systemowym pt. „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2011 roku, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ww. projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności do końca 2011 r. umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez 44 osoby uczestniczące w projekcie, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wstępna rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska2d/1.