Projekt systemowy - 2012

xxx

                                                                            

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w 2012 r. przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Razem z Tobą ” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt „Razem z Tobą Będę Sobą” skierowany jest do:

  1. osób  niepełnosprawnych
  2. nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,  zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
  3. w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  4. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w tym świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  5. zamieszkałych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

                                                                                         

Cele projektu

Cel główny

Zwiększenie do końca 2012 roku stopnia samodzielności oraz aktywności osobistej, społecznej i zawodowej 75 klientów PCPR w Krotoszynie, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 15 bezrobotnych kobiet, 20 osób sprawujących pieczę zastępczą.