Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Banery

Newsletter

Portal e-PUAP, www.epuap.gov.pl/wps/portal/ 

Informacja o programie Aktywny Samorząd

Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Krotoszynie

Informacja o realizowanym projekcie Razem z Tobą będę Sobą

www.mpips.gov.pl

www.pfron.org.pl

www.ngo.pl

www.rops.poznan.pl

www.powiat-krotoszyn.pl

Gmina Krotoszyn - www.krotoszyn.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl 

Superregion Kaliski OWES - www.owes.jadwiga.org/kalisz, otwierane w nowym oknie

toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

3 piętrowy budynek, do wejścia bocznego prowadzi alejka przy której stoją ławki, teren otoczony zieleniąul. Strzelecka 10
63-760 Zduny

tel. kom. 602 384 357
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
skype: sowzduny

Kierownik: Tadeusz Ciesiółka

Specyfika działania Ośrodka

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, dysponuje 15 miejscami noclegowymi. Przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak i innych osób przebywających w Ośrodku. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie skierowania przez instytucje: komendy policji, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, na okres 3 miesięcy, jednak w uzasadnionych wypadkach czas pobytu może być przedłużony. Po przyjęciu do Ośrodka obowiązuje 14 dniowy okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy czy klient kwalifikuje się do dalszego pobytu. Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia opracowują plan pomocy i wspierają Klienta w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie. Diagnoza uwzględnia potrzeby, cele, metody i czas pomocy. W zależności od sytuacji i okoliczności pracownik opracowuje i przeprowadza z Klientem treningi umiejętności mające na celu dostosowanie Klienta do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Treningi umiejętności uwzględnia włączenie do nich dzieci przebywających w Ośrodku.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach działa według standardów podstawowych usług, które obejmują zakres:

 • interwencyjny,
 • potrzeb bytowych,
 • terapeutyczno-wspomagający.

W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia:

 • współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności.

Zadania Ośrodka

Zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

 • rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, w tym: reprezentowanie interesów osób i rodzin w urzędach,
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpiecznego, całodobowego schronienia w sytuacji zagrożenia,
 • udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego, medycznego i socjalnego,
 • prowadzenie działań terapeutyczno-wspomagających (diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna i grupowa),
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • objęcie specjalistyczną pomocą dzieci - świadków przemocy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjoterapeutyczna),
 • opracowanie i realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą przezwyciężenie trudności,
 • organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z mediami,
 • monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in.: sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe),
 • uczestnictwo w pracach nad tworzeniem Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  analiza skali zjawiska przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie dokumentacji.

Akty prawne

Akty prawne stanowiące podstawę działalności SOW:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ze zmianami.
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 30 sierpnia 2002 roku.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.Designed by hosting video and ketch - 2011