ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

  • zapewnienie opieki wychowawczej,
  • eliminowanie zaburzeń zachowania,
  • pomoc w opanowaniu podstawowych kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
  • pomoc w pokonywaniu barier społecznych,
  • stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do zabawy.