ul. Młyńska 2B
63-700 Krotoszyn
tel. 602-102-842

Do zakresu działania Klubu należy:

  • prowadzenie działań informacyjnych zwiększających wiedzę na temat środków uzależniających, negatywnych skutkach zdrowotnych i społecznych ich używania, mechanizmów uzależniania;
  • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
  • realizacja indywidualnych programów korekcyjnych i rozwojowych;
  • kształtowanie konstruktywnych wartości i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
  • organizowanie grupowych zajęć o charakterze rozwojowym i socjoterapeutycznym stanowiącym alternatywę dla używania środków uzależniających, w tym form wyjazdowych;
  • animowanie pracy liderów młodzieżowych promujących zdrowy styl życia oraz uczenie organizowania czasu wolnego;
  • tworzenie grup wolontariuszy pracujących na rzecz środowiska lokalnego;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz ZHP;
  • prowadzenie działalności kulturalnej będącej formą terapii zajęciowej;
  • rozwój intelektualny, społeczny, kulturalny, fizyczny i duchowy.